Produktivita práce v České Republice, proč je údajně stále nízká?!

Produktivita práce, často citovaný předmět ekonomických diskuzí ať už v televizních pořadech, nebo v tisku.

Podle odborníků je produktivita práce v České Republice neustále nízká, a tento jev je hlavní překážkou růstu mezd u nás.

 

Proč je vlastně produktivita práce nízká.

 

Důvodů bude několik. Dovolte mi, aby zmínil alespoň ty, které se mi zdají jako hlavní.

 

Důvod první.

Lidé-zaměstnanci jsou ze své práce otrávení a práce je nebaví. PROČ??

Podívejte se kolem sebe, člověk pracuje, a co z toho kromě výplaty a někdy i ta je nepravidelná , má. V práci zažívá neustálou buzeraci ohledně minut strávených odpočinkem, často nemá ani volný svátek, starat se o rodinu a děti prakticky nemůže, neustále je mu vyhrožováno že na jeho místo čeká spousta jiných lidí a že vůbec může být rád že nějakou práci má.

Pracovníci obchodů a služeb, třeba pohostinství nebo zaměstnanci řetězců, jsou v dnešní době navíc vystaveni novodobému estébáckému špehování tzv. Mysteryshopingu. Podle mne jakékoliv utajené sledování chování lidí je ospravedlnitelné pouze pokud se jedná o vyšetřování trestné činnosti. Pro kreatury zabývající se touto činností i pro ty, kteří si jejich služby objednávají neexistuje dostatečně pejorativí výraz,  ani přirovnání k dostatečně odpornému materiálu nebo hmotě(např. Zvratky, jenže i ty jsou méně odporné) osobně bych radši šlápl do výkalů než se dotkl člověka živícího se tímto způsobem. Ušpinil bych se míň. Ano, zaměstnavatel má určitě právo své zaměstnance kontrolovat, ale tato kontrola by neměla ponižovat lidskou důstojnost a stavět kontrolovaného do pozice zločince.

Takže tohle jsou jedny z důvodů, proč lidé ne zrovna nadšeně pracují.

A pak je tu ještě moment, kdy vyjdou ze vrat a dveří svých pracovišť a rozhlédnou se kolem sebe.

Vidí všechny ty, kteří žijí z různých dávek a sociálních příspěvků, žijí z daní, které tento poctivě pracující člověk každodenně stíhaný buzerací a stresem, často, nebo většinou špatně placený, omezovaný, zničený nedůstojným zacházením, kdy je mu zdůrazňováno, že není nic jiného než kus mezi mnoha jinými kusy, a je kdykoliv nahraditelný, který nemá čas na normální rodinný život, protože na prvním místě jsou peníze jeho zaměstnavatele. Vidí tyto příživníky, kteří v některých případech celá léta nepracují jak jsou v pohodě, klidu, v celku je nic netrápí, nemají žádné stresy, žijí si naprosto svobodně, nikdo je nebuzeruje ani nehoní. Prakticky nikdo po nich nic nechce, žijí si v pohodě za peníze jiných. Když se po nich chce nějaká ta veřejně prospěšná práce, tak se bedlivě dává pozor na to aby nebylo omezeno některé jejich právo, a že jich mají hodně. Na práva lidí zaměstnaných se nikdo moc neohlíží a pokud se o ně začnou v práci hlásit tak se jen hledí na to jak se jich zbavit. Prý se člověk může soudit. Jenomže tato možnost je vzhledem k výši soudních poplatků a palmáre právníků pouze teoretická. Navíc z lidí, kteří zůstali v práci Vám nikdo nic ze strachu nedosvědčí.

Není tady něco špatně?? Nemělo by to být opačně?? Že pracující člověk at už na jakékoliv pozici by měl mít mnohem míň, tedy pokud si je nezaviní nezodpovědným chováním sám, starostí a stresu?? Že by měl být svobodnější, spokojenější, klidnější. Že by jeho rodina měla dobře prospívat, měla by být šťastná a klidná??

Myslíte že podmínky na pracovištích a zacházení se zaměstnanci, alespoň co se soukromého sektoru týká nějak ponouká k produktivní práci k radosti z práce, k hrdosti na to že se člověk živí poctivou prací??

Na vchodech do nacistických koncentračních táborů se skvěl nápis Arbeit macht frei. Práce osvobozuje.

Jenomže poměr kvality života tehdejší doby venku a uvnitř a poměr kvality dnešního života venku a řekněme v práci je myslím si stejný.

Tehdy se venku žilo nesvobodně a uvnitř ještě nesvobodněji a šlo o život. Dnes se venku žije jakž takž a dá se přežít a v práci absolutně nedůstojně a nesvobodně.

Aspoň co se týká soukromého sektoru.

Těším se na Vaše názory

17. listopad navždy den státního smutku

17 listopadu 1989 zemřela poctivost a spravedlnost v Česku. Jaká byla euforie lidí, kteří věřili, že nastane lepší doba (jak výstižný je výrok pana Kalouska že to byly naivní představy).

Co vlastně nastalo. Co se uvolnilo, a kde byly slabiny tzv. socialistického zřízení.

Je pravdou, že komunistický režim byl k určitým skupinám lidí nespravedlivý. Ohodnocení inteligence, vědců, inženýrů, lékařů, bylo opravdu ubohé. Z toho taky vyplývala také politika možnosti vycestovat do zahraničí. Odliv mozků by skutečně nastal. A ještě nedostatek určitých druhů zboží. Toto byla obrovská chyba tzv. Socialistického zřízení. Jak málo stačilo k tomu, aby v celku spravedlivý systém byl zachován. Bohužel tehdejší vládnoucí garnitura podcenila sílu obecného lidu, stejně jako nastoupivší garnitura podcenila bezohlednost, záludnost a schopnosti dřímajících mafií vyčuránků, podvodníků a zlodějů.

Bývalý režim byl ale také režimem, kde když někdo kradl, tak to byl zloděj. Když někdo nepracoval, tak to byl příživník. Kde nemoc člověka nepřivedla do náruče exekutorů, kde se člověk u soudu dovolal spravedlnosti. Kde neumírali lidé na ulici hladem, nemocemi a zimou. Kde nebyly tisíce lidí závislí na milosrdenství a almužnách, kde se na léčení dětí nemusely pořádat sbírky. Kde když člověk přišel k lékaři tak byl náležitě ošetřen a zdravotní pojištění nerozkradly zločinecké mafie farmaceutických firem ve spolupráci s lékaři a pojišťovnami.

Kde i poslanec a ministr pracoval za přiměřený plat

Kde se po ulicích nepotulovaly násilnické gangy opilých a zfetovaných mladistvých. Kde když člověk poctivě pracoval, tak se měl relativně dobře.

Jednoduše obyčejnému pracujícímu člověku v celku nic nechybělo.

Stačilo trochu zrevidovat odměňování inteligence a klidně se mohly otevřít i hranice. Armád nefachčenků, která si myslela že se na tehdejším západě budou bez práce koupat v šampaňském by se velice rychle a ráda vracela zpátky a ti poctiví, by neměli proč odcházet.

Prostě 17-ctým listopadem 1989 ztratilo podle mého odhadu 80% populace prakticky všechno co činilo život klidným, pohodovým, beze strachu a nejistoty. Z těch zbylých 20-ceti procent jsou asi 3 % poctivých živnostníků a malých podnikatelů, kteří živoří na hranici krachu. No a ten zbytek je mafie podvodníků, šmejdů, vyděračů, otrokářů a jiných pochybných existencí, kteří tento národ pomalu ale jistě rdousí a vraždí.

Možná to vypadá že pláču za komunistickým režimem, není tomu tak, měl jsem řadu let za zády vojenskou kontrarozvědku a vojáci mne na několik let zavřeli do kriminálu, v roce 1990 jsem byl rehabilitován, jenže oba systémy jsou špatné a přinášejí výhody jen malé skupině populace

Lidi ale co s tím????

Anglická verze        zde

17 November day of national mourning forever

November 17, 1989 died fairness and justice in this country. What was the euphoria of people who believed that there would be a better time (how apt says Mr. Kalousek that it was naive).

What actually occurred. What were released, and where weaknesses were called. Socialist system.

It is true that the communist regime was to certain groups of people unjust. Evaluation of intelligence, scientists, engineers, doctors, was really pathetic. It also resulted also the policy options to travel abroad. Brain drain could actually occurred. A still lack certain goods. This was a huge mistake so. Socialist system. How little was enough to make the whole fair system was retained. Unfortunately, the then ruling elite had underestimated the power of the people, as well as succeeding garniture underestimated the ruthlessness, cunning and ability slumbering mafia vyčuránků, swindlers and thieves.

The former regime was also a mode where if someone stole it was a thief. If someone did not work, so it was a bum. Where human disease did not put his arms executors, where one got through with the court of justice. Where people did not die on the streets of hunger, disease and cold. Where there were thousands of people depend on the mercy and almužnách, where the treatment of children did not have to organize collections. Where if you went to the doctor and was duly treated and health insurance nerozkradly criminal mafia pharmaceutical companies in collaboration with physicians and insurance companies.

Where i deputy minister and worked for a reasonable salary

Where will not be wandering around the streets of violent gangs of drunken and stoned teenagers. Where if one honestly worked, so be relatively well.

Just an ordinary man in the working group for anything.

Enough slightly revised remuneration intelligence and calmly could open the borders. Nefachčenků armies, who thought that the former West without a job bathe in champagne by very quickly and I like coming back and they are honest, why should not leave.

Just 17 November 1989 ctým lost my guess 80% of the population practically everything that made life a calm, relaxed, without fear and uncertainty. Of the remaining 20 percent Ceti are about 3% honest entrepreneurs and small business owners that live on the edge of bankruptcy. Well, the rest is mafia cheats, tripe, blackmailers, slavers and other dubious existence that this nation is slowly but surely strangling and killing.

Maybe it looks like I’m crying for the communist regime, it is not so, I had many years behind their backs military counter and soldiers me for several years shut up in prison, in 1990, I was exonerated, but both systems are bad and bring benefits only a small group of the population

People but what do ????

Pensions – are disappearing, age, where they end up retirement age ?!

Constant complaints of our leaders, no matter if they are right-wing or left-wing focus on the aging population begin to climb my neck. Indeed, the solution offers virtually alone. Would only have access to the state as an economic entity, where the means of production are citizens. After all it is. The state and its revenue is dependent on the economic activity of citizens. That means if they work, do business and pay taxes and pay state-mandated insurance.

It is a fact that virtually every citizen is in some way responsible for themselves whether they will create conditions to its pension scheme at an advanced age who had to work.

In other words, every citizen and none other than himself is responsible for it if you start a family and have children.

And what would he do in this case happen? Of course, a little bit of favoring those who are securing their retirement future care.

I can already hear opponents, as it is preached that this in turn will lead to abuse that certain groups of the population will live just from having children, and so on.

This is still easily adjustable. Just some advantage will only work for families that have two (actually ensure simple reproduction) a maximum of three children. I think that such a thing concerns the regulation of advantage if you want the benefits or tax relief would be easily achievable.

And it would actually access space management to the state as a business entity. Or do you think that the retirement age will be raised to infinity?

Důchodové zabezpečení – vymíráme, stárneme, kde skončí hranice důchodového věku?!

Neustálé stížnosti našich vedoucích činitelů, a je jedno jestli jsou pravicového nebo levicového zaměření , na stárnutí obyvatelstva mi začínají lézt krkem. Vždyť řešení se nabízí prakticky samo. Jen by se ke státu muselo přistupovat jako k ekonomickému subjektu, kde výrobním prostředkem jsou občané. Vždyť to tak vlastně je. Stát a jeho příjmy je závislý na ekonomické aktivitě občanů. To znamená jestli pracují, podnikají a odvádějí daně a platí státem nařízené pojištění.

Jedná se o to, že vlastně každý občan je svým způsobem sám zodpovědný za to, jestli vytvoří podmínky k tomu, aby na jeho důchodové zabezpečení v pokročilejším věku měl kdo pracovat.

Jinak řečeno každý občan a nikdo jiný než on sám je zodpovědný za to jestli založí rodinu a bude mít děti.

A co by měl v tomto případě udělat  stát?  Samozřejmě aspoň trochu zvýhodnit ty, co se o zajištění svého důchodu do budoucna postarají.

Už slyším oponenty, jak se ohrazují že to zase povede ke zneužívání, že určité skupiny obyvatelstva budou žít jen z toho že mají děti a podobně.

Tohle je přece velice snadno regulovatelné.  Prostě určité zvýhodnění bude fungovat jen pro rodiny, které mají dvě (zajistí vlastně prostou reprodukci) maximálně tři děti.  Myslím že takováto věc co se týká regulace zvýhodnění, chcete li dávek, nebo úlev na daních by byla lehce proveditelná.

A byl by to vlastně přístup stání správy ke státu jako k podnikatelskému subjektu. Nebo si myslíte že důchodový věk se dá zvedat do nekonečna?

 

ANGLICKÁ VERZE          ZDE

Evropa ve stínu totality.

 

Totalitní režimy, totalitní společnost, je Evropa demokratická?

Myslím že demokracie z Evropy zmizela s rozpadem východního bloku. Jakmile se země bývalé Východní Evropy začaly přidávat k tehdy bývalému západu, začal se západ chovat k těmto zemím totalitně. Postupně se začala chovat totalitně i ke svým vlastním původním členům, kteří nebyli až tak ekonomicky silní a s nístupem německé okupační měny, tím myslím eura demokracie zmizela uplně.

Proč myslím že Evropa není demokratická??. Co se týká svobody slova tak demokratická je. Jenomže, slov se člověk nenají a slova mu neumožní důstojně a svobodně žít.

Jedním ze základů demokracie je i svoboda ekonomická a možnost v rámci svých schopností dělat, vyrábět, pěstovat a prodávat všechno, co jsem s čím jsem schopen se uplatnit na trhu, pokud to neodporuje trestně právním předpisům a všeobecně uznávaným morálním normám. Tedy mé výrobky nesmí být zdraví škodlivé, nebezpečné vyvolávat závislost a podobně.

Není to zase tak dávno, kdy všichni nadávali na Radu vzájemné hospodářské pomoci, tzv. RVHP. Jenže, uvědomme si že tento hospodářský blok z velké míry respektoval možnosti a schopnosti jednotlivých členů, vycházel z velké části z historicky tradičních zaměření jednotlivých zemí a využíval jejich tradiční produkty a výrobní možnosti.

Co z toho respektuje EU? Prakticky nic, alespoň co se týká zemí bývalé východní evropy. Těmto zemím byly nastaveny kvóty a limity prakticky na všechno. Nesmíme vyrábět a prodávat ocel v měřítku jakého jsme schopni. Kdeje někdejší Poldi Kladno nebo Vítkovické železárny.

Úpně nejsmutnější kapitolou je naše cukrovarnictví.

Vždyť volný a svobodný trh bvy znamenal i nižší ceny a to pro všechny. Ti drazí by prostě své produkty neprodali.

Ano byl bych pro euro a Evropskou Unii za předpokladu že bude existovat volný trh a každý bude moci dělat to co umí bez omezení. Dokud tomu tak nebude, bude pro mne Evropa nedemokratickým celkem, který se řídí diktátem svých tzv. silných členů. Kde jednotliví členové nemají stejná práva a kde menší státy jsou utiskovány těmi většími a silnějšími a fungují jen jako odbytiště.

Mystery shopping, aneb estébácké špehování moderní doby

Mystery shopping, co se za tímto záhadným názvem skrývá.

Nic jiného, než další možnost ubíjení lidské důstojnosti ze strany zaměstnavatelů vůči svým otrokům. Protože jak jinak než otroctví se dá dnešní zaměstnanecký poměr zvláště v obchodních řetězcích, nazvat.

Jak tedy tento, honosně se nazývající, akt špehování probíhá. V podniku, kde já jsem zaměstnán asi takto. Do obchodu přijde najatý špeh  jako zákazník, a hodnotí, jak se jednotliví prodavači nebo prodavačky chovají k zákazníkům. Tento  svůj poznatek pak předají někam kde se jím zabývá někdo, kdo má pak pravomoc vám sebrat prémie, při dalším špatném výsledku dostanete vytýkací dopis a nakonec Vás vyhodí.

Hodnotí se např. jestli je prodavač přítomen na pracovišti. No…. vemte si že oddělení se skládá z několika uliček, případně dveřmi oddělených sekcí, Vy jako prodavač máte na starosti úklid, doplňování zboží, přípravu zboží odcházející na dopravu a přípravu zboží, které si někdo zakoupil a odveze si je později. Odsdělení má cca 20 x 50m to je to menší, třeba stavebniny jsou mnohem větší, vy někde na konci obchodu nebo na venkovním příjmu odskládáváte zboží určené na dopravu, protože za jeho množství a kvalitu zodpovídáte v tom okamžuku přijde tento najatý špeh a nezkoumá jestli jste na oddělení sám, což je běžné, ale automaticky napíše mínus body že tam nejste. Za další, pokud se nechováte jako vietnamský trhovec, což znamená nejste otravný, nevnucujete lidem to co nechtějí prostě nejste něco jako šmejd z předváděček, tak dostanete taky mínus body. Samozřejmě prodavač by měl být na oddělení k dispozici zákazníkovi, jenže to by nesměl být na celý úsek sám a nebo se věnovat opravdu pouze prodeji. Samozřejmě, prodavař by měl být vstřícný a slušný a znalý svého oboru, jenže že mnoho takových není, není vina těch prodavačů, ale lidí, kteří vybírají zaměstnance a tvoří jim podmínky k práci. Ono totiž člověk znalý oboru, který má určitou úroveň do takové pakárny a napůl kriminálu dělat nepůjde.

Další záhadou je, kdo toto takzvané kontrolování provádí. Jaké mají ti lidé vzdělání, jaká jej jejich morální úroveň. Co umí?? Vždyť mají kolikrát v rukou osudy a budoucnost jiných lidí.

Nakonec chci dodat, že neodpírám zaměstnavatelům právo kontrolovat své zaměstnance. Celý akt by ale měl probíhat asi takto. Náležitě vzdělaný a morálně na úrovni kontrolor by měl provést kontrolu, následně zajít za ředitelem nebo jiným pověřeným pracovníkem a před zaměstnancem kterého se kontrola týká sdělit své poznatky. následně by měl zaměstnanec mít právo se ke kontrole vyjádřit. Vždyť i obvinění z trestných činů i ti nejhorší zločinci mají právo se před soudem seznámit se spisem a vyjádřit se k němu tváří v tvář žalobci.

Řeknete že je to zákonem uznaný postup kontroly, to ale bylo špehování poctivých občanů za komunismu taky, ostatně i segregace národnostních menšin v době nacismu byla zákonem povolena.

PROČ TOTO PRÁVO NEMÁ POCTIVĚ PRACUJÍCÍ ČLOVĚK???!!!