Hrad Buchlov-castle Buchlov

GPS

49.1073897N, 17.3110661E

 

 

GPS

49.1073897N, 17.3110661E

 

Brief history of the castle
Buchlova three hills, praying with Chapel. Barbara and Holy Hill is one of the major landmarks of Slovakia. Not for nothing were two of these peaks inhabited since prehistoric times. On prays preserved remnants of fortifications from the period of Lausitz Urnfield and La Tene period, while on the hill Holý Age.
The very foundation of a building royal castle Buchlova on strategically important top Chřiby guarding the eastern border of the Czech lands against potential incursions from the Hungarian side, are shrouded in mystery. Lack of any written report, and so we have to follow preserved stonework articles. The beginnings of the castle so you can put into the middle of the 13th century. This dating is confirmed kamenický found the oldest piece, which is part of a Romanesque arch, perhaps gates or choir church choir, so-called. Arched frieze, which was secondarily located on the ground floor of the castle kitchen, at the foot of the late Romanesque west tower. The arch is the work of stonemasons Cistercian stonecutters, at the same time building up a close Velehrad monastery.

Stručná historie hradu
Trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce patří k výrazným dominantám Slovácka. Ne nadarmo byly dva z těchto vrcholů osídleny již v pravěku.
Na Modle se zachovaly zbytky opevnění z období lužických popelnicových polí a doby laténské, zatímco na Holém kopci z doby halštatské.

Samotné založení a stavba královského hradu Buchlova na strategicky významném vrcholu Chřibů, střežícího východní hranici Zemí Koruny České proti případným vpádům z uherské strany, jsou obestřeny rouškou tajemství.
Chybí jakákoliv písemná zpráva, a tak se musíme řídit dochovanými kamenickými články. Počátky hradu lze tak klást do poloviny 13. století.

Toto datování potvrzuje nalezený nejstarší kamenický kus, jímž je část románského oblouku, snad brány či chórové empory kostela, s tzv. obloučkovým vlysem, která byla druhotně umístěna v přízemní hradní kuchyni, u paty pozdně románské západní věže. Oblouk je dílem kameníků cisterciácké kamenické huti, budující ve stejné době blízký velehradský klášter.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *