Trička, textil, tašky, bižuterie, školní potřeby a noho dalšího

Zdravím Vás,

Jak nakupovat a kde nakupovat na internetu.

The English version of the article below

 

Toto není článek a doporučení pro ty, kteří na internetu nakupují elektrotechniku. Je to hlavně pro ty lidičky, kteří shánějí originální oblečení, dárky, bižuterii a ozdoby, prostě věci nevšední a zajímavé.

Chtěl bych Vám představit stránku, kde si můžete zakoupit všechno výše jmenované a ještě mnoho dalšího a přitom prakticky neriskovat podvod. Stránka má velmi dobré hodnocení na stránkách Heureka.

Myslím že 96% spokojených zákyzníků je když se odečte část permanentních stěžovatelů, kteří nejsou spokojeni nikdy s ničím vlastně stoprocentní hodnocení.

Výhodou je že firma zasílá zboží i do zahraničí. Pokud si zvolíte zboží, na pokladně se Vám zobrazí cena za dopravu i termín doručení bez toho že by tato objednávka byla závazná před tím než koupi potvrdíte a zaplatíte.

Rozhodl jsem se založit si tady svůj vlastní obchod, kde budu nabízet zboží ze své vlastní grafické tvorby. Je úžasné, že si zde může obchod založit vlastně každý, kdo má nějaké své výtvarné návrhy, může své návrhy nahrát na tento web, stanovit si provizi za použití svého grafického dílka, a ještě si ve vlastním obchodě svůj návrh realizovat na vlastní výběr produktů, na kterých by chtěl své dílo nabízet.

A představte si, že obchod máte zdarma, za prodej neplatíte provizi Vy, ale stanovíte si provizi pro sebe. Stránky působí na evropské platformě, plus si můžete vybrat ještě zvlášť nabídku v některých evropským zemích a rusku. Výběr dalších zemí se týká nahrávání vlastních motivů.

Možná Vás trochu zarazí cena předmětů. Ale ruku na srdce, pokud někdo chce mít něco, co nemá každý, nebo pokud si chce vytvořit něco sám na zakázku. Navíc jedná se o kusovou výrobu, žádná průyslová seriová výroba, navím mnohokrát dovezená z číny, kdy se Vám předmět za pár týdnů rozpadne a ani nemáte jak reklamovat.

Mohu dosvědčit že telefon na stránkách je funkční a slečna se kerou jsem probíral podrobnosti provedení jednoho ze svých dílek byla velice milá. Navíc máte ověřeno na stránkách Heureka že obchod je dobrý. Odkaz na recenzi je k navštívení na levé straně nahoře přímo na stránkách.

je myslím si rozhodování mnohem snažší. Kolikrát už jste zaplatili sice možná míň, ale nakonec Vám zboží nevydrželo.

No, a kde tady toto všechno najdete.

Stačí kyž se podíváte ne tento odkaz      ZDE

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 How to buy and where to shop on the internet.

This article is not a recommendation for those who buy electronics online. It is mainly for those folks who are looking for original clothes, gifts, jewelery and ornaments, just unusual and interesting things.

I would like to introduce you to a page where you can buy all the above mentioned and much more while virtually risking fraud. The site has very good reviews from Heureka.

I think 96% is satisfied zákyzníků when subtracting permanent part of the complainants, who are never satisfied with anything actually one hundred percent evaluation.

The advantage is that the company sends goods abroad. If you choose the goods at the checkout you will see the price for shipping and delivery dates without that this order was binding before buying to confirm and pay.

I decided to start my own business here, its where I will offer goods from his own graphic design. It’s amazing that here can start their own business, anyone who has some of his art designs can upload their designs on this website, establish a commission for the use of his graphic creations, and even in his own shop proposal at its own selection of products, on which he wanted his work to offer.

Imagine that you have free trade, for the sale of pay commission you, but you set a commission for himself. Pages work on a European platform, plus you can choose more particularly supply in some European countries and Russia. Selection of other countries relates to recording your own motives.

Maybe you are a little pauses price items. But to be honest, if someone wants to have something that not everyone has, or if you want to create something of their own to order. In addition, it is a piece production, industrial substances no series production Navi often imported from China, when you subject a few weeks apart and have no way to complain.

I can testify that the phone is working on a lady with Kero I discussed the details of execution of one of his division was very nice. Additionally, you have verified that the website Heureka business is good. Link to review is to visit on the left side at the top right on the website.

I think the decision much easier. How many times have you paid, although maybe less, but eventually you products last.

Well, where can you find this here.
Just So to not look to this link´   HERE

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *